شهر مقدس مشهد تاریخ افتتاح : 1398/02/25

تبریز تاریخ افتتاح : 1398/03/25

اصفهان تاریخ افتتاح : 1398/04/25

اهواز تاریخ افتتاح : 1398/05/25

بندر عباس تاریخ افتتاح : 1398/06/25

رشت تاریخ افتتاح : 1398/07/25

ساری تاریخ افتتاح : 1398/08/25

گرگان تاریخ افتتاح : 1398/09/25

شیراز تاریخ افتتاح : 1398/10/25

کیش تاریخ افتتاح : 1398/11/25