شهر مقدس مشهد  تاریخ افتتاح : 1398/02/25

تبریز  تاریخ افتتاح : 1398/03/25

اصفهان  تاریخ افتتاح : 1398/04/25

اهواز  تاریخ افتتاح : 1398/05/25

بندر عباس تاریخ افتتاح : 1398/06/25

رشت  تاریخ افتتاح : 1398/07/25

ساری تاریخ افتتاح : 1398/08/25

گرگان تاریخ افتتاح : 1398/09/25

شیراز تاریخ افتتاح : 1398/10/25

کیش تاریخ افتتاح : 1398/11/25