۹۵ درصد آسانسورهای کشور غیر استاندارد هستند

آسانسورهای غیراستاندارد کشور

غیر استاندارد بودن ۹۵ درصد آسانسورهای کشور

رئیس اتحادیه صنف آسانسور آقای علی اکبر ایلخانی درباره ضرورت دریافت استاندارد ادواری آسانسور بیان داشتند: آسانسورها سالانه باید از جانب سازمان استاندارد کشور مورد بررسی قرار گیرند و با توجه به اینکه استاندارد ادواری پس از رخ دادن حادثه سقوط آسانسور انجام میشود، افزودند: 95 درصد از آسانسورهایی که تا بحال دچار حادثه سقوط شده اند غیراستاندارد بوده و این نشان از عدم همکاری لازم مردم دارد.
۳۰ درصد از آسانسورهای غیر استاندارد، فرسوده می باشند و به این دلیل که دیگر تعویض قطعات هم در این آسانسورها پاسخگو نخواهد بود بایستی این وسایل از رده خارج شوند.
ایلخانی واگذاری این مسئولیت را به اتحادیه ها در جلوگیری از بروز حادثه موثر دانست و ادامه داد: شهرک اکباتان از جمله مراکزی است که باید آسانسورهای ساختمان را به طور کامل تعویض نماید. وی همچنین افزود: عدم مراجعه مردم به اتحادیه ها برای کسب استاندارد ادواری یک خطر بسیار جدی در ساختمانها می باشد.
همچنین اضافه کردند: تقریباً 60 درصد از آسانسورهای نصب شده در کشور قدیمی و ۴۰ درصد آنها از جمله آسانسورهایی هستند که جدیداً نصب گردیده اند.

(20 خرداد 1396)