بزرگترین مانع پروژه های مسکن مهر در گرو مباشرت دولت در ساخت است

بزرگترین مانع پروژه های مسکن مهر

بزرگترین مانع پروژه های مسکن مهر

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی پروژه های مسکن مهر عدم مکان یابی مناسب در این پروژه ها است، درحالیکه در برخی از سایت ها به ویژه مسکن مهر پردیس این امکان وجود داشت تا در شرایط بهتری این مکان یابی انجام شود تا هزینه های آماده سازی زیرساخت‌های اساسی اعم از تامین آب، برق، گاز، تلفن و دیگر امکانات ضروری با مشکلات کمتری مواجه گردد.

عدم انتخاب درست در مکان یابی پروژه ها هزینه های زیادی را هم به متقاضیان مسکن مهر و هم به دولت تحمیل خواهد کرد.
وی همچنین تصریح کردند: با توجه به اینکه این امکان فراهم بود تا پروژه های مسکن مهر به دست پیمانکاران داخلی ساخته شود، اما در دولت قبل اغلب پروژه ها به پیمانکاران خارجی سپرده شده بود.
وی اظهار داشتند: امید می رود با حمایت دولت در رفع موانع پیشرو مسکن مهر، به زودی پرونده این پروژه خاتمه یابد.

(5 تیر 1396)