خطر آلودگی به انواع میکروب در تماس با دکمه شستی آسانسور

خطر آلودگی به میکروب در تماس با دکمه شستی آسانسور

دکمه شستی آسانسور آلوده به انواع میکروب ها

محققان با انجام مطالعاتی در آسانسور ساختمان ها، به یافته های جدیدی دست یافته اند که اثبات می کند که دکمه های احضار آسانسور طبقات و کابین تا ۴۰ برابر از دستشویی های عمومی آلوده تر می باشند و میکروب بیشتری را منتقل میکنند.
در همین راستا اخیرا دکمه شستی های غیر لمسی آسانسور (touchless) و دکمه شستی های آسانسور حرارتی جهت جلوگیری از لمس مستقیم دست و کاهش انتقال باکتری و میکروب، به صنعت آسانسور وارد گردیده است.
نحوه عملکرد دکمه های شستی غیر لمسی به این صورت است که همانند یک سوراخ گرد تو خالی عمل می کند که می توان انگشت را بدون دست زدن به نقطه ای داخل فضای خالی آن نمود. همچنین در دکمه شستی های حرارتی، با نزدیک شدن انگشت به چند میلیمتری دکمه، حرارت انگشت باعث فعال شدن سنسورهای دکمه شستی می گردد.

(22 اردیبهشت 1396)