نیاز ساختمان های تجاری به فناوری اینترنت اشیا در سال های آتی

اتحادیه ای متشکل از شرکت های برجسته ای در زمینه روشنایی، اتوماسیون و تکتولوژی ایجاد گردیده است که به منظور اجرای طرح اینترنت اشیاء در ساختمان های تجاری سه طرح پیشنهادی شامل مدل سازی منابع، کشف منابع و امنیت را مطرح کرده است. هدف این اتحادیه از گسترش استفاده از اینترنت اشیا در اتوماسیون ساختمان…