گران‌ترین اراضی شهرها بر روی خطرناک‌ترین گسل‌ها قرار دارد

مدیر بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه اعلام کردند با توجه به اینکه برای تهیه نقشه گسل‌ها و حریم آنها در شهر تهران حدود ۱۲ سال تحقیقات کامل و جامع انجام شده است، نهایتا توانستیم نقشه گسل‌های تهران و رعایت ضوابط خاص شهرسازی در مناطق گسل‌ها و حریم گسل‌ها را مصوب نماییم که بر…