خطر آلودگی به انواع میکروب در تماس با دکمه شستی آسانسور

محققان با انجام مطالعاتی در آسانسور ساختمان ها، به یافته های جدیدی دست یافته اند که اثبات می کند که دکمه های احضار آسانسور طبقات و کابین تا ۴۰ برابر از دستشویی های عمومی آلوده تر می باشند و میکروب بیشتری را منتقل میکنند. در همین راستا اخیرا دکمه شستی های غیر لمسی آسانسور (touchless)…