طول عمر ساختمان های ایران چند سال است؟

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به گزارشات بدست آمده در دهه 70، متوسط عمر ساختمانهای کشور حدود 18 سال بود درحالیکه در دهه 90 این رقم به 28 و حداکثر 30 سال ارتقاء پیدا کرده است اما هنوز این مسئله در وضیعت قابل قبولی قرار ندارد. با این تفاسیر اما…