Skip links

R&D

در مسیر تحقیق و توسعه شرکت سما آسانبر برای تشکیل دو تیم زیر برنامه زمان بندی کرده است :

1- تحقیق و توسعه در راستای دستیابی به محصول جدید .

2- تحقیق و کشف دانش نوین پیرامون تکنولوژی فناورانه .

به منظور توسعه صنعت کشور عزیزمان ایران سربلند قدم نهاده است .

تحقیق و توسعه سما آسانبر

Research And Development

مدیران شرکت سماآسانبر در راستای وظیفه ذاتی و ملی خود ، با توجه به شرایط فعلی و نیاز مبرم صنعت آسانسور در ایران با دعوت از برخی پیشکسوتان صنعت و جوانان نخبه و با انگیزه اقدام به راه اندازی بخش تحقیق و توسعه در جهت خلق محصول ملی جهت رفع نیاز به واردات یکی از اجزای محرکه مهم و اصلی در آسانسور نموده است .

IDEA OF BLOCKCHAIN

Latest News