صرفاً جهت اطلاع‌رسانی

مدیرکل استاندارد استان تهران تأکید کرد: طبق ضوابط و الزامات مبحث ۲۲ – ۲ – ۶ مقررات ملی ساختمان، مسؤولیت هرگونه حادثه ناشی از عدم عقد قرارداد سرویس و نگهداری بازرسی و دریافت تأییدیه آسانسور در آپارتمان‌ها، به عهده مدیر ساختمان و یا مالک است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما از  روابط عمومی اداره کل استاندارد…