Skip links

آسانسورهای ضد انفجار و ضد آب

 

آسانسورهای ضد انفجار و ضد آب کانال پاناما
آسانسورهای ضد انفجار و ضد آب

افتتاح آسانسورهای ضد انفجار و ضد آب توسط متخصیصن صنعت آسانسور کشور آلمان در پروژه کانال پاناما
طرح بزرگ کانال پاناما که یکی از بزرگترین آثار فنی و مهندسی قرن 21 می باشد طی مراسمی با حضور نمایندگان و مقامات دولتی پروژه توسعه آیراه پاناما با عملیات اجرایی و نصب 14 دستگاه آسانسورهای ضد آب و ضد انفجار فتتاح گردید.
این آسانسورهای ضد انفجار و ضد آب قابلیت حرکت تا عمق 50 متری زیر سطح آب دریا را دارد و با شرایط آب و هوایی منطقه پاناما سازگار بودند.
با توجه به اینکه این آسانسورها در عمق 50 متری سطح دریا قرار گرفته اند، بایستی عملکرد طراحی و نصب آنها به گونه ای باشد که میلیونها لیتر آب در زیر اتاق های قفل شده و سدهای ایجاد شده حبس آب نگه داشته شود.

پیام بگذارید