انواع فعالیت های سرویس و نگهداری آسانسور

1-بازرسی: بازرسی از آسانسور در مقطع زمانی برنامه ریزی شده صورت می پذیرد تا معلوم شود که آیا آسانسور به سرویس نیاز دارد یا به تعمیرات پیشگیرانه (بازرسی ممکن است به صورت چشمی یا از طریق اندازه گیری بعضی از ویژگی های فیزیک دستگاه ها باشد.)2-سرویس : در صورتی که هنگام بازرسی نیاز به سرویس احساس شود،…