هنگام گیرکردن در آسانسور چه باید کرد ؟

هنگام گیرکردن در آسانسور چه باید کرد ؟  هنگام گیر کردن در آسانسور و مبحوس شدن در آن حفظ  آرامش و خونسردی نقش بسیار مهمی دارد. در صورتی که در آسانسور تنها نباشید، ترس شما دیگران را نیز به ترس و وحشت می اندازد و هنگامی که افراد وحشت زده در شرایط بدی قرار می…