مقالات

ریل گذاری :

با توجه به مشخصات ظرفیت و نوع کاربری و طول مسیر حرکت آسانسور ، ریل های راهنمای کابین و وزنه انتخاب میشود .

سایز ریل های موجود و رایج در بازار T5 / T9 / T16 هستند که با مارک های مونتفرو یا مارازی عرضه میگردد.

محاسبه ریل آسانسور : طول مسیر + over head + pit


مزایای موتور گرلس :
موتور گرلس به عبارتی موتور بدون گیربکس میباشد که یک موتور سنکرون آهنربا ساختار اصلی آن است .
موتور گرلس به نسبت موتور گیربکس راندمان بیشتر و حدود دوبرابر دارد و این امر موجب شده جایگاه موتور گرلس در صنعت آسانسور روز به روز بیشتر باشد ادامه مطلب……


آسانسور با کیفیت و ایمن
آسانسور خوب از دیدگاه مسافرین آسانسور : ادامه مطلب ….

آسانسور خوب از دیدگاه کارفرما : ادامه مطلب ….