گران‌ترین اراضی شهرها بر روی خطرناک‌ترین گسل‌ها قرار دارد

گران‌ترین اراضی شهرها بر روی خطرناک‌ترین گسل‌ها قرار دارد

قرارگیری گران‌ترین اراضی شهرها بر روی خطرناک‌ترین گسل‌ها

مدیر بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه اعلام کردند با توجه به اینکه برای تهیه نقشه گسل‌ها و حریم آنها در شهر تهران حدود ۱۲ سال تحقیقات کامل و جامع انجام شده است، نهایتا توانستیم نقشه گسل‌های تهران و رعایت ضوابط خاص شهرسازی در مناطق گسل‌ها و حریم گسل‌ها را مصوب نماییم که بر طبق این گزارش حدود ۵۵ کیلومتر مربع پهنه گسل در شهر تهران وجود دارد که اتفاقاً همین زمین‌ها جزو گران‌ترین زمین‌های سطح شهر تهران هستند که این امر کاملاً غیرمعقول و خطرناک است.
آقای بیت‌اللهی همچنین اظهار داشتند باتوجه به اینکه گران‌ترین اراضی و زمین‌های شهر تبریز و مشهد هم در حریم و پهنه خطرناک‌ترین گسل‌ها واقع شده اند: این موضوع کاملاً غیرمعقول و خطرناک است و شهرداری‌ها باید سریعاً درباره این موضوع تمهیدات و برنامه‌های فوری در نظر بگیرند تا هم از تراکم جمعیت در نقاط خطرناک شهرها کاسته شده و هم فرآیند ساخت و ساز در این اراضی ممنوع گردد.

(20 اردیبهشت 1396)