طرح دو مرحله ای صدور جواز ساختمانی در تهران

طرح دو مرحله ای صدور جواز ساختمانی در تهران-1

صدور جواز ساختمانی در تهران دو مرحله ای شد

در حالت تک مرحله ای دریافت مجوز ساخت، سرمایه گذاران ساختمانی برای کسب مجوز بایستی فرآیند بسیار پیچیده، زمانبر و هزینه زایی را متحمل شوند تا بتوانند جواز ساختمانی (پروانه ساختمانی) را از شهرداری دریافت نمایند، اما با ارائه طرح دو مرحله ای شدن صدور جواز ساختمانی سازندگان می توانند در قالب پروسه جدید از ۱۰ مزیت پروانه‌های جدید بهره‌مند شوند که پروسه دو مرحله ای دریافت جواز ساخت شامل دو مرحله پروانه شهرسازی و ساخت می باشد. در پروسه فعلی شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی به اخذ یکسری پیش ‌مجوزها شامل مجوزهای فنی و مهندسی از دستگاه‌های مختلف نیاز دارد که همین امر باعث شده است تا در مسیر کسب انواع مجوزها، دو ماه طلایی از یک پروسه زمانی 12 تا ۱۸ ماهه ساخت‌و ساز فقط صرف اخذ مجوزها گردد که این موضوع برای سازندگان زیاد خوشایند نخواهد بود و آنها را متحمل ضرر و زیان های متعددی کرده است.
از این رو شهرداری با علم به همه مشکلات موجود در طرح تک مرحله ای تصمیم به اجرای تغییر این فرآیند، جهت سهولت هرچه بیشتر در صدور جواز ساخت و ساز کرده است. این پروسه در روزهای آتی به صورت موقت ابتدا در مناطقی از پایتخت اجرا می شود که با صدور پروانه شهرسازی و پروانه ساخت در دو مرحله، وقت کشی در این پروسه به حداقل خود خواهد رسید.

(27 خرداد 1396)